• You are welcome to ERC!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Volume 32,Issue 2,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  


   
【Research Overview】

Intermediate to Long-term Estimation of Strong Earthquake Risk Areas in the Chinese Mainland Based on Geodesic Measurements
  Zhang Jing, Zhu Yiqing, Wu Yanqiang, Zhang Xi and Yang Guohua
  2018,32(2):153-172
  Abstract(33)  View PDF(40)   HTML(5)Study of the MS7.0 Jiuzhaigou Earthquake

Characteristics and Analysis of the Seismic Damage from the MS7.0 Jiuzhaigou Earthquake in the Area between Songpan and Jiuzhaigou
  Yan Zhaolun, Peng Xiaobo, Li Shuguang and Hong Haichun
  2018,32(2):173-188
  Abstract(37)  View PDF(33)   HTML(3)
Emergency Response to the MS7.0 Jiuzhaigou, Sichuan Earthquake, and Characteristics of Seismic Disasters in the Stricken Area in Gansu Province
  Shi Yucheng, Jing Tianxiao and Gao Xiaoming
  2018,32(2):189-199
  Abstract(29)  View PDF(31)   HTML(4)
Comparison of Computational Methods for Instrumental Intensities Using the MS7.0 Jiuzhaigou Earthquake Data
  Li Min and Li Xiaojun
  2018,32(2):200-211
  Abstract(29)  View PDF(29)   HTML(3)【Research Papers】

Temporal and Spatial Evolution of Precursory Anomalies of the Wenchuan MS8.0 Earthquake and Their Mechanical Analysis
  Zhang Xiaotao, Liu Jie, Song Zhiping, Xue Yan, Zhang Yongxian, Yan Rui and Yuan Zhengyi
  2018,32(2):212-226
  Abstract(35)  View PDF(29)   HTML(3)
Double Difference Location of the Mainshock and Aftershocks of the Hutubi MS6.2 Earthquake That Occurred on December 8, 2016
  Kong Xiangyan and Chen Xiangjun
  2018,32(2):227-232
  Abstract(32)  View PDF(35)   HTML(5)
The Focal Depth Analysis of the Inner Mongolia-Ningxia Border Area Earthquakes
  Liu Yongmei, Liu Fang, Liu Gaimei and Zhang Fan
  2018,32(2):233-244
  Abstract(32)  View PDF(32)   HTML(3)
Determination of Focal Depths of the MS5.8 Alxa Left Banner, Inner Mongolia Earthquake Sequence
  Li Bin, Wang Shubo, Wei Jianmin, Zhang Haoming, Liu Yongmei, Wu Jun and Hao Liang
  2018,32(2):245-253
  Abstract(30)  View PDF(34)   HTML(2)
Establishment of the ELF Network in Yunnan and Electromagnetic Precursory Monitoring Results of the Yangbi MS5.1 Earthquake on March 27, 2017
  Zhang Ping, Zhao Guoze, Tang Ji, Liu Feng, Sun Weihuai, Han Bing, Wang Lifeng and Zhang Li
  2018,32(2):254-264
  Abstract(27)  View PDF(33)   HTML(2)
Reliability Evaluation on Weak Signal Extraction for Airgun Source Surveys
  Wu Anxu and Ye Beng
  2018,32(2):265-279
  Abstract(35)  View PDF(37)   HTML(7)
Analysis of the Characteristics of the D.P.R. Korean Seismic Event on September 23, 2017
  Du Guangbao, Zhao Yong, Sun Li, He Shaolin and Liu Jie
  2018,32(2):280-287
  Abstract(33)  View PDF(39)   HTML(4)
Study of the Reservoir Damage during Cyclic Injection and Extraction Process in the Hutubi Gas Storage
  Wang Jianbo, Ge Hongkui, Wang Xiaoqiong, Liu Tongyuan, Liu Dunqing, Zhang Yanjun and Wu Shan
  2018,32(2):288-300
  Abstract(37)  View PDF(33)   HTML(3)