• You are welcome to ERC!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Volume 31,Issue 4,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  


   
本期目录

3D P-wave Velocity Structure and Active Tectonics in the Xinfengjiang Area of Guangdong
  Ye Xiuwei, Huang Yuanmin and Liu Jiping
  2017,31(4):441-454
  Abstract(81)  View PDF(107)   HTML(6)
A Research on the 2014 Wenzhou M4.2 Earthquake in the Shanxi Reservoir
  Zou Zhenxuan, Ma Zhijiang, Zhou Xinmin, Zhang Fan, Li Jun and Li Jinlong
  2017,31(4):455-462
  Abstract(74)  View PDF(117)   HTML(3)
Study of the Evaluation Model of the Earthquake Influence Field in Yunnan
  Zhang Fanghao, Jiang Feirui, Li Yongqiang, Bai Xianfu and Yu Qingkun
  2017,31(4):463-476
  Abstract(67)  View PDF(98)   HTML(2)
Analysis of Spatial and Temporal Variation Characteristics of the b-value in the Hetao Seismic Belt
  Han Xiaoming, Zhang Wentao, Wang Shubo, Zhao Xing, Bao Jinzhe and Li Juan
  2017,31(4):477-490
  Abstract(73)  View PDF(99)   HTML(2)
Research on the Characteristics and Repeatability of Strong Earthquake Activity in Sichuan-Yunnan
  Huang Shengmu and Dong Ruiying
  2017,31(4):491-512
  Abstract(70)  View PDF(87)   HTML(3)
Preliminary Analysis of Tectonic Deformation Phenomena in Some Archaeological Sites in Shandong Province
  Zheng Haigang, Yang Yuanyuan, Yao Daquan, Zhao Peng, Gong Xicheng and Shen Xiaoqi
  2017,31(4):513-526
  Abstract(71)  View PDF(112)   HTML(2)
The Research of the Activity of the Piedmont Fault on the Tangshankou Segment of the Yuguang Basin Southern Marginal Fault
  Wang Lin, Tian Qinjian, Li Dewen and Zhang Xiaoliang
  2017,31(4):527-537
  Abstract(65)  View PDF(92)   HTML(3)
Comparative Analysis of Cave Strain and Borehole Bulk Strain of the Tai'an Seismic Station
  Meng Jianguo, Zhang Hui, Jiang Qifeng, Lu Shuangling, Li Huiling, Yang Bin and Zhou Juntai
  2017,31(4):538-547
  Abstract(76)  View PDF(92)   HTML(2)
Research of Background Noise Characteristics of the Zhangzhou Seismic Array
  Zheng Zhong, Hao Chunyue, Huang Zhao and Zhang Shuang
  2017,31(4):548-559
  Abstract(69)  View PDF(87)   HTML(6)
Enhancement of Seismicity Recorded by the Qiaojia Array before the 2013 Lushan and 2014 Ludian Earthquakes
  Li Yan'e, Chen Lijuan and Chen Xuezhong
  2017,31(4):560-573
  Abstract(73)  View PDF(117)   HTML(2)
Analysis on the Seismic Response of Soil Slopes Based on the Multi-point Input Method
  Li Li, Jing Pengxu and Xu Qin
  2017,31(4):574-588
  Abstract(68)  View PDF(87)   HTML(2)
Pre-seismic and Co-seismic Crustal Movements of the M7.3 Kyushu Earthquake on April 16, 2016 in Japan
  Gu Guohua and Wang Wuxing
  2017,31(4):589-600
  Abstract(60)  View PDF(83)   HTML(4)
The Large Earthquake Offshore West of Seoul, Korea, in the Southern Yellow Sea on June 22, 1518
  Li Yuche, Shi Zhenliang and Cao Xuefeng
  2017,31(4):601-608
  Abstract(69)  View PDF(80)   HTML(2)