• You are welcome to ERC!
 

Volume ,Issue 2,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  


   
【Special Issue on Active Source】

Preface to the Special Issue on Active Source Research
  WANG Baoshan and CHEN Yong
  2019(2):171-173
  Abstract(108)  View PDF(101)   HTML(26)【Characteristics on Seismic Source】

Characteristics of Seismic Wave Propagation in the Binchuan Region of Yunnan Using a Dense Seismic Array and Large Volume Airgun Shots
  SHE Yuyang, YAO Huajian, WANG Weitao and LIU Bin
  2019(2):174-185
  Abstract(119)  View PDF(111)   HTML(24)
The Seasonal Variation of Large Volume Airgun Signals in Hutubi, Xinjiang
  SU Jinbo, WANG Qiong, ZHANG Wenxiu, WEI Yunyun, CHEN Hao and WANG Haitao
  2019(2):186-194
  Abstract(86)  View PDF(79)   HTML(15)
An Experimental Study on Modulating the Large Volume Airgun Array Signals through Asynchronous Excitation
  YANG Wei, WANG Baoshan, LUO Mingzhang, LI Xiaobin and CHEN Yong
  2019(2):195-207
  Abstract(77)  View PDF(100)   HTML(30)
Numerical Simulation of the Binchuan Airgun Source Affected by Water Body
  SUN Nan and SUN Yaochong
  2019(2):208-219
  Abstract(63)  View PDF(74)   HTML(18)【Signal Detection】

Weak Seismic Signal Extraction Based on the Curvelet Transform
  TAN Junqing, YANG Runhai, WANG Bin and XIANG Ya
  2019(2):220-234
  Abstract(85)  View PDF(93)   HTML(21)
Probability Data Screening Method in Airgun Signal Processing Application
  LI Jun, YOU Xiuzhen and HU Shufang
  2019(2):235-247
  Abstract(67)  View PDF(79)   HTML(17)
Improving Airgun Signal Detection with Small-Aperture Seismic Array in Yunnan
  WANG Weijun, ZHOU Qingyun, KOU Huadong, LIU Guiping, ZHU Hongbo and YAN Kun
  2019(2):248-264
  Abstract(69)  View PDF(76)   HTML(18)【Structure Imaging】

Experiments on Exploration of Shallow Fine Structures and the Construction of the 1-D Velocity Model in the Pingtan Island, Fujian
  GUO Yang, XU Jiajun, LIN Chen, JIN Xing, YAO Huajian, YANG Hongfeng and CAI Huiteng
  2019(2):265-275
  Abstract(70)  View PDF(83)   HTML(19)
The vP Velocity Structures of Sub-blocks in the North China Craton from Active Source Waveform Modeling and Tectonic Implications
  LIU Hanqi, TIAN Xiaofeng, LIU Baofeng and WANG Honglei
  2019(2):276-287
  Abstract(61)  View PDF(79)   HTML(24)
Active Source Seismic Identification and Automatic Picking of the P-wave First Arrival Using a Convolutional Neural Network
  XU Zhen, WANG Tao, XU Shanhui, WANG Baoshan, FENG Xuping, SHI Jing and YANG Minghan
  2019(2):288-304
  Abstract(95)  View PDF(90)   HTML(21)【Time Lapse Monitoring】

Study of the Change in Wave Velocity Ratio before and after Two Strong Earthquakes Using Airgun Source Data
  LIU Zifeng, YE Beng, CHEN Jia, ZHOU Qingyun, WANG Guangming, PENG Guanling and LI Yongli
  2019(2):305-319
  Abstract(75)  View PDF(81)   HTML(21)
Using Airgun Source Signals to Study Regional Wave Velocity Changes before and after the Yunlong MS5.0 and Yangbi MS5.1 Earthquakes
  YANG Jianwen, LI Lei, ZHANG Pengying, YE Beng, HE Yingwen, CHEN Jia and CHA Wenjian
  2019(2):320-335
  Abstract(67)  View PDF(80)   HTML(21)
Study on the Influence of Airgun Excitation Conditions on Airgun Signals and Travel Time Variation Measurements
  XIANG Ya, YANG Runhai, WANG Bin, ZHOU Yunyao, LU Yongqing, WU Huan, QI Junwei and PENG Jing
  2019(2):336-353
  Abstract(74)  View PDF(78)   HTML(27)【New Active Source】

Characteristics of the Seismic Waves from a New Active Source Based on Methane Gaseous Detonation
  WANG Weitao, WANG Xiang, MENG Chuanmin, DONG Shi, WANG Zhigang, XIE Junju, WANG Baoshan, YANG Wei, XU Shanhui and WANG Tao
  2019(2):354-366
  Abstract(73)  View PDF(87)   HTML(23)